เมนู

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3,มกุฏ.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 3,มกุฏ. [ปฐมปณฺณํ]
 • พระสุตตันตปิฎก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตอนที่ ๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปวรรค๑ที่ ๙ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยบุญและบาป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. ปาปวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก array(๙๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์และพราหมณีผลัดกันไปฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาฎกที่ห่มอยู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนะมัจเฉรจิตด้วยสัทธาจิต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รีบทำกุศลดีกว่าทำช้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระเสยยสกัตเถระ array(๙๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระทำปฐมสังฆาทิเสส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมชั่วให้ทุกข์ในภพทั้ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องนางลาชเทวธิดา array(๙๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิธีทำทิพยสมบัติให้ถาวร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุญให้เกิดสุขในภพทั้งสอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี array(๙๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสามเณรเป็นนิตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีถวายทานตามมีตามได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นของเลว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ไม่มีที่อาศัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะทรงแนะนำอุบายให้เทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีกลับรวยอย่างเดิม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีอดโทษแก่เทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมื่อกรรมให้ผล คนโง่จึงเห็นถูกต้อง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร array(๙๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ของสงฆ์ใช้เเล้วควรรีบเก็บ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อย่าดูหมิ่นกรรมชั่วว่านิดหน่อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ array(๑๐๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ให้ทานองและชวนคนอื่น ได้สมบัติ ๒ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บัณฑิตเรี่ยไรของทำบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุที่เศรษฐีชื่อว่าพิฬาลปทกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบุรุษผู้เรี่ยไร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉลาดพูดทำให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องมหาธนวาณิช array(๑๐๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พ่อค้านิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ เดินทางร่วม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พ่อค้าถูกสกัดต้องพักอยู่ในระหว่างทาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุลาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิ่งที่ควรเว้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องนายพรานกุกุกฏมิตร array(๑๐๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีรักพรานกุกกุฏมิตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุกกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุกกุฏมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เขาทั้งหมดสำเร็จโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโสดาบันไม่ทำบาป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของกุกกุฏมิตรพร้อมด้วยบุตรและสะใภ้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แย่งกันเป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ array(๑๐๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายพรานพบพระเถระเที่ยวบิณฑบาต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายพรานให้สุนัขกัดพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายพรานแทงพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุนัขรุมกัดนายพราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของนายพราน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว๑ array(๑๐๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแก้วให้นายช่างเจียระไน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช่างแก้วทำโทษพระติสสเถระเพราะเข้าใจผิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช่างแก้วเตะนกกะเรียนตายแล้วจึงทราบความจริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ช่างแก้วได้แก้วมณีคืนแล้วขอขมาพระติสสเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเห็นโทษของการเข้าชายคาเรือน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนทำบาปกับคนทำบุญมีคติต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องชน ๓ คน array(๑๐๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยานายเรือถูกถ่วงน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและของผู้อื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของภรรยานายเรือ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนจะอยู่ที่ไหน ๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. เรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ array(๑๐๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าสุปปพุทธะแกล้งนั่งปิดทางเสด็จพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าสุปปพุทธะทำกรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าสุปปพุทธะมุ่งจับผิดพระศาสดาด้วยคำเท็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจ้าสุปปพุทธะทรงทำการรักษาพระองค์อย่างแข็งแรง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จะหนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมไม่พ้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ความว่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ม้ามงคลเป็นเหตุให้ท้าวเธอเสด็จลงจากปราสาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกิดเหตุน่าประหลาดเพราะกรรมชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวเธอถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีนรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทัณฑวรรค๑ที่ ๑๐ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยอาชญามีผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. ทัณฑวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ array(๑๐๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ array(๑๐๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุให้ทรงบัญญัติตลสัตติกสิกขาบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องเด็กหลายคน array(๑๐๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงพบพวกเด็กตีงู [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ array(๑๑๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาแกล้งทำพระเถระให้แตกกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รังเกียจกันด้วยสีลเภท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดาขยายความจริง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวดามาเกิดเป็นพระโกณฑธานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุบอกคฤหัสห์ให้ขับไล่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกณฑธานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องอุโบสถกรรม array(๑๑๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงรักษาอุโบสถมุ่งผลต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรรพสัตว์ถูกส่งไปเป็นทอด ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องอชครเปรต array(๑๑๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถูกไฟไหม้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เล่าการเห็นเปรตให้พระเถระฟัง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของอชครเปรต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กรรมชั่วให้ผลชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ทำกรรมดีย่อมชนะผู้ทำกรรมชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ array(๑๑๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์คิดหาอุบายฆ่าท่าน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เดียรถีย์จ้างพวกโจรฆ่าพระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถูกพวกโจรทุบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระประสานกระดูกแล้วไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระแสดงฤทธิ์แล้วปรินิพพาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกโจรถูกจารบุรุษจับได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์และพวกโจรถูกลงโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระถึงมรณะสมควรแก่กรรมของตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงชั่วยุยงผัวฆ่ามารดาบิดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เชื่อเมียต้องเสียพ่อแม่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาบิดาสิเนหาในบุตรยิ่งกว่าตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของกรรมชั่วตามสนอง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก array(๑๑๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุฎุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถูกพวกภิกษุต่อว่าแล้วนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตัปปะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของภิกษุนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์ต้องเดินไพร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชกุมารทั้งสองถูกรากษสจับไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากษส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์ทั้งรู้ทั้งพฤติเทวธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงย่อชาดก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ array(๑๑๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สันตติมหาอำมาตย์ ได้ครองราชสมบัติ ๗ วัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คน ๒ พวกมีความคิดต่างกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงฟ้อนเป็นลมตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โศกเพราะภรรยาตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แสดงอิทธิปาฏิหารย์ในอากาศ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของสันตติมหาอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญการกุศล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การปรินิพพานของสันตติมหาอำมาตย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สันตติมหาอำมาตย์ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ array(๑๑๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอานนท์จัดการให้ปิโลติกะบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิโลติกะอยากสึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิโลติกเถระบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนหมดเครื่องข้องไม่ต้องไป ๆ มา ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องสุขสามเณร array(๑๑๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องคันธเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่าง ๆ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนบ้านนอกกระหายในภัตของเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวชนบทยอมทำการรับจ้างในบ้านเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายภัตติภติกะเตรียมบริโภคภัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายภัตตภติกะถวายภัตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คันธเศรษฐีแบ่งทรัพย์ให้นายภัตตภติกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สัมปทา ๔ อย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายภัตตภติกะได้เป็นเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายภัตตภติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขกุมารบรรพชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรฝึกตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามเณรบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชราวรรค๑ที่ ๑๑ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสิ่งที่คร่ำคร่า ชรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. ชราวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา array(๑๑๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามีมอบภรรยาของตนแก่นางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหรสพเกี่ยวกับสุรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หญิงเหล่านั้นคิดหาอุบายดื่มสุรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวบุตรมารบันดาลให้แสดงกายวิการแต่ไม่สำเร็จ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้รับคำเตือนย่อมได้ผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาชี้โทษของสุราโดยบุคลาธิษฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องนางสิริมา array(๑๑๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมาบรรลุโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุพรรณนาความดีของนางสิริมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมาเจ็บ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมาถึงแก่กรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ศพนางสิริมาผู้เลอโฉมหาค่ามิได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระอุตตราเถรี array(๑๒๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถรีอดอาหารเพราะน้ำใจกรุณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ array(๑๒๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุสำคัญผิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาจึงแก้ความสำคัญผิดนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี array(๑๒๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางรูปนันทาทรงผนวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางไม่เข้าเฝ้าศาสดาเพราะเกรงถูกตำหนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวนครนิยมฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำพวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. รูปัปปมาณิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. โฆสัปปมาณิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. ลูขัปปมาณิก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔ . ธัมมัปปมาณิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางรูปนันทาเถรีเข้าเฝ้าทรงสดับธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางนันทาสำเร็จโสดาปัตติผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแสดงวิปัสสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องของพระนางมัลลิกาเทวี array(๑๒๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมัลลิกาทำสันถวะกับสุนัข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาแพรูพระนางมัลลิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าเหมือนของอื่น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ array(๑๒๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ถึงกาลก่อนก็เลอะเหมือนกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระโลฬุทายี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสมทัตสอนพ่อให้ทูลขอโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสมทัตพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสมทัตได้รับพระราชทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้มีสุตะน้อยเหมือนโคถึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องปฐมโพธิกาล array(๑๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทรงกำจัดมารแล้วเปล่งอุทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก array(๑๒๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีบุตรหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีต้องเที่ยวขอทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัตวรรค๑ที่ ๑๒ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเรื่องตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๒. อัตตวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องโพธิราชกุมาร array(๑๒๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดฆ่านายช่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายช่างทำนกครุฑขี่หนีภัย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายช่างพาครอบครัวหนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าที่ลาดไว้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบอกเหตุที่ไม่ทรงเยียบผ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของโพธิราชกุมาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้งสาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร array(๑๒๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระออกอุบายหาลาภ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอุปนันทะตัดสินข้อพิพากษา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระอุปนันทะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ array(๑๒๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปธานิกติสสเถระดีแต่สอนคนอื่น ตนไม่ทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ array(๑๓๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาของพระกุมารกัสสปบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระกุมารกัสสปเกิด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มีกุมารนำหน้าเพราะพระราชาทรงเลี้ยง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุมารกัสสปออกบวชบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาพระกุมารกัสสปบรรลุพระอรหัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล array(๑๓๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากาลถูกหาว่าเป็นโจรเลยถูกทุบตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหากาลตายสมแก่บุรพกรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของมหากาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บาปย่อมย่ำยีผู้ทำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพระเทวทัต array(๑๓๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ array(๑๓๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเทวทัตพยายามทำลายสงฆ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความดีคนทำง่าย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องพระกาลเถระ array(๑๓๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระไม่ให้อุปัฏฐายิกาไปฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สักการะย่อมฆ่าคนถ่อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องอุบาสิกาชื่อจุลกาล array(๑๓๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุลกาลถูกกล่าวหาว่าเป็นโจร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จุลกาลรอดตายเพราะนางกุมภทาสีช่วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเพราะตน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องพระอัตตทัตถเถระ array(๑๓๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระพยายามบำเพ็ญประโยชน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกวรรค๑ที่ ๑๓ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเรื่องโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๓. โลกวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องภิกษุหนุ่ม array(๑๓๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาประทานโอวาทแก่ภิกษุหนุ่ม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องพระเจ้าสุทโธนทะ array(๑๓๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การบิณฑบาตเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา array(๑๓๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องอภัยราชกุมาร array(๑๔๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระกุมารได้รับพระราชทานราชสมบัติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบายระงับความโศก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ array(๑๔๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ไม่ประมาทย่อมยังโลกให้สว่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ array(๑๔๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ต้นคดปลายตรงใช้ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องธิดานายช่างหูก array(๑๔๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนเจริญมรณสติไม่กลัวตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทธิดาช่างหูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสถามปัญหากะธิดาช่างหูก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนมีปัญญาชื่อว่ามีจักษุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตภพ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป array(๑๔๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้เจริญอิทธิบาทย่อมเหาะไปได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องนางจิญจมาณวิกา array(๑๔๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเดียรถีย์ริษยาพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทพบุตรทำลายกลอุบายของนางจิญจมาณวิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางจิญจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์ถูกทิ้งลงเหวแต่ไม่ตาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๐. เรื่องอสทิสทาน array(๑๔๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาถวายทานแข่งกับราษฎร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระนางมัลลิกาทรงจัดทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานที่พระนางมัลลิกาจัดชื่ออสทิสทาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะของคนดีคนชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาทรงเนรเทศอำมาตย์ชั่ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี array(๑๔๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บรรลุโสดาปัตติผลแล้วรับค่าจ้าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสดาปัตติผลเลิศกว่าสมบัติทุกอย่าง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทธวรรค๑ที่ ๑๔ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๔. พุทธวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องมารธิดา array(๑๔๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์หาสามีให้ลูกสาว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารเสียใจเพราะพระองค์ตรัสรู้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดามารประเล้าประโลมพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องยมกปาฏิหารย์ array(๑๔๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เศรษฐีได้ไม้จันทน์ทำบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ครูทั้ง ๖ อยากได้บาตรไม้จันทน์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวกรุงเข้าใจว่าไม่มีพระอรหันต์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงประสงค์จะทำปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เดียรถีย์เตรียมทำปาฏิหารย์แข่ง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ประวัติคัณฑามพพฤกษ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ท้าวสักกะทำลายพิธีของพวกเดียรถีย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหาริย์แทน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จจำพรรษาชั้นดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษยโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานที่ให้ในทักขิไณยบุคคลมีผลมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโมคคัลลานเถระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระพุทธองค์ทรงเปิดโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สังกัสสนครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงส์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ array(๑๕๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาบัติเล็กน้อยไม่แสดงเสียก่อนให้โทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระยานาคออกอุบายเพื่อทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคราชไม่บรรลุโสดาบัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ array(๑๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้อต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำสอนเหมือนกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี array(๑๒๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุหนุ่มกระสันอยากสึก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความอยากให้เต็มได้ยาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต. array(๑๕๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคิทัตได้เป็นปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคิทัตสอนประชาชนให้ถึงสรณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลนะไปทรมานอัคคิทัต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระผจญกับนาคราช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นาคราชแพ้พระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกฤษีชมเชยพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สรณะที่เกษมและไม่เกษม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาวเมืองเข้าใจว่าอัคคิทัตใหญ่กว่าพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อัคคิทัตตัดความสงสัยของชาวเมือง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องปัญหาพระอานนทเถระ array(๑๕๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระรำพึงถึงที่เกิดของบุรุษอาชาไนย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระเข้าไปทูลถามพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องสัมพหุลภิกขุ array(๑๕๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความเห็นในปัญหาต่าง ๆ กัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงแก้ปัญหานั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องพระจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล array(๑๕๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขวรรค๑ที่ ๑๕ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยความสุขที่แท้จริง. [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๕. สุขวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ array(๑๕๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความวิวาทเกิดเพราะแย่งน้ำ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จห้ามพระญาติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องมาร array(๑๕๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เด็กหญิง ๕๐๐ เล่นนักษัตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผู้ไม่มีความกังวลเสวยปีติแทนอาหาร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล array(๑๕๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาแพ้หลาน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง array(๑๖๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จในงานอาวาหมงคล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง array(๑๖๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสด็จโปรดคนเข็ญใจ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดายังถูกโพนทะนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล array(๑๖๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุบายแก้การบริโภคอาหารจุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระราชาลดพระกระยาหารได้แล้ว [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องพระติสสเถระ array(๑๖๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ได้ทราบข่าวปรินิพพานแล้วบำเพ็ญสมณธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องท้าวสักกะ array(๑๖๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุสรรเสริญท้าวสักกะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิยวรรค๑ที่ ๑๖ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยสิ่งที่เป็นที่รัก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๖. ปิยวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป array(๑๖๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตระกูลที่มีลูกชายคนเดียวและหนีไปบวช [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บิดาออกบวชตามบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มารดาออกบวชตามบุตรและสามี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนทั้งสามแม้บวชก็ยังคลุกคลีกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสเรียกมาเตือน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง array(๑๖๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา array(๑๖๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตตีที่ทำกาละ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสอุบายระงับความโศก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๔. เรื่องเจ้าลิจฉวี array(๑๖๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเจ้าลิจฉวีแต่งกายประกวดกัน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกเจ้าลิจฉวีวิวาทกันเพราะหญิงนครโสภิณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องอนิตถิคันธกุมาร array(๑๖๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิตถิคันธกุมารให้ช่างหล่อรูปสตรี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ส่งพราหมณ์ไปหาคู่ครองบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์พบหญิงมีรูปดุจรูปหล่อแล้วกลับมา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คู่ครองของอนิตถิคันธกุมารตายในระหว่างทาง [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ความรักก่อให้ระทมทุกข์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงเเสดงอุบายระงับความโศก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง array(๑๗๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปหาพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์นับถือพระองค์ดุจสหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้าวกล้าเสียหาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พราหมณ์เสียใจเพราะทำนาไม่ได้ผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตรัสเหตุแห่งความโศกและอุบายระงับความโศก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน array(๑๗๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต พบเด็ก ๕๐๐ คน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พวกภิกษุโพทะนาพวกเด็กผู้ถวายขนม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปเป็นนิทัศนะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องพระอนาคามิเถระ array(๑๗๒) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระเถระบรรลุอนาคามิผล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลักษณะของผู้ชื่อว่ามีกระแสในเบื้องบน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๙. เรื่องนายนันทิยะ array(๑๗๓) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทิยะเป็นอนุชาตบุตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นันทิยะดำรงตำแหน่งทานบดี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระมหาโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทิพยสมบัติเกิดรอผู้ทำบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาธรรมบท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกธวรรค๑ที่ ๑๗ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ว่าด้วยเรื่องความโกรธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑๗. โกธวรรควรรณนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี array(๑๗๔) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สร้างโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • บุรพกรรมของพระนางโรหิณี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง array(๑๗๕) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุตัดต้นไม้ที่เทวดาสิงอยู่ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา array(๑๗๖) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายปุณณะยากจนต้องรับจ้างสุมนเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณณะ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภรรยานายปุณณะถวายภัตแก่พระเถระ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทานของสามีภรรยาอํานวยผลในวันนั้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นายปุณณะได้รับตำแหน่งเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธิดาปุณณเศรษฐีได้เป็นภรรยาบุตรสุมนเศรษฐี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางอุตตราได้โอกาสทำบุญ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมาหึงนางอุตตราเอาเนยใสเดือดรด [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตตรา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางสิริมาขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ array(๑๗๗) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระโมคคัลลนะไปเทวโลก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กล่าวคําสัตย์เท่านั้นก็ได้ไปสวรรค์ได้ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม array(๑๗๘) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สองผัวเมียแสดงตนเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสบุรพประวัติของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่เผาศพของพราหมณ์ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาตรัสชราสูตร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระอเสขมุนีไปสู่ฐานะที่ไม่จุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๖. เรื่องนางปุณณทาสี array(๑๗๙) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นางปุณณาถวายขนมรําแด่พระพุทธเจ้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สาวกของพระพุทธเข้าตื่นเสมอ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๗. เรื่องอตุลอุบาสก array(๑๘๐) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ข้อความเบื้องต้น [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตุละโกรธพระเรวตะเพราะท่านไม่พูดด้วย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตุละโกรธคนผู้พูดมาก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตุละโกรธคนผู้พูดน้อย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • การนินทาสรรเสริญเป็นของเก่า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ array(๑๘๑) [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มูลบัญญัติการสวมเขียงเท้า [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • แก้อรรถ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]