เมนู

มหาวคฺค,ปาฬิ

มหาวคฺค,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • วินยปิฏเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาวคฺคปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. มหาขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. โพธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อชปาลกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. มุจลินฺทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ราชายตนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. พฺรหฺมยาจนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. ปญฺจวคฺคิยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. ปพฺพชฺชากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. ปพฺพชฺชูปสมฺปทากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. ทุติยมารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. ภทฺทวคฺคิยวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. อุรุเวลปาฏิหาริยกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. พิมฺพิสารสมาคมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานปพฺพชฺชากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิญฺญาตานํ ปพฺพชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. อุปชฺฌายวตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 16. สทฺธิวิหาริกวตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 17. ปณามิตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 18. อาจริยวตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 19. อนฺเตวาสิกวตฺตกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 20. ปณามนา ขมาปนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 21. พาลอพฺยตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 22. นิสฺสยปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 23. อุปสมฺปาเทตพฺพปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 24. อุปสมฺปาเทตพฺพฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 25. อญฺญติตฺถิยปุพฺพกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 26. ปญฺจาพาธวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 27. ราชภฏวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 28. องฺคุลิมาลโจรวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 29. การเภทกโจรวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 30. ลิขิตกโจรวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 31. กสาหตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 32. ลกฺขณาหตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 33. อิณายิกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 34. ทาสวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 35. กมฺมารภณฺฑุวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 36. อุปาลิทารกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 37. อหิวาตกโรควตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 38. กณฺฏกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 39. อาหุนฺทริกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 40. นิสฺสยมุจฺจนกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 41. ราหุลวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 42. สิกฺขาปทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 43. ทณฺฑกมฺมวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 44. อนาปุจฺฉาวรณวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 45. อปลาฬนวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 46. กณฺฏกสามเณรวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 47. ปณฺฑกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 48. เถยฺยสํวาสกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 49. ติรจฺฉานคตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 50. มาตุฆาตกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 51. ปิตุฆาตกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 52. อรหนฺตฆาตกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 53. ภิกฺขุนีทูสกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 54. อุภโตพฺยญฺชนกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 55. อนุปชฺฌายกาทิวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 56. อปตฺตกาทิวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 57. นปพฺพาเชตพฺพทฺวตฺติํสวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 58. อลชฺชีนิสฺสยวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 59. คมิกาทินิสฺสยวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 60. โคตฺเตน อนุสฺสาวนานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 61. ทฺเวอุปสมฺปทาเปกฺขาทิวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 62. คพฺภวีสูปสมฺปทานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 63. อุปสมฺปทาวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 64. จตฺตาโร นิสฺสยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 65. จตฺตาริ อกรณียานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 66. อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺขิตฺตกวตฺถูนิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 67. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. อุโปสถกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 68. สนฺนิปาตานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 69. ปาติโมกฺขุทฺเทสานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 70. มหากปฺปินวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 71. สีมานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 72. อุโปสถาคารกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 73. อุโปสถปฺปมุขานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 74. อวิปฺปวาสสีมานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 75. สีมาสมูหนน [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 76. คามสีมาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 77. อุโปสถเภทาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 78. สํขิตฺเตน ปาติโมกฺขุทฺเทสาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 79. วินยปุจฺฉนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 80. วินยวิสฺสชฺชนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 81. โจทนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 82. อธมฺมกมฺมปฏิกฺโกสนาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 83. ปาติโมกฺขุทฺเทสกอชฺเฌสนาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 84. ปกฺขคณนาทิอุคฺคหณานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 85. ปุพฺพกรณานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 86. ทิสํคมิกาทิวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 87. ปาริสุทฺธิทานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 88. ฉนฺททานกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 89. ญาตกาทิคฺคหณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 90. อุมฺมตฺตกสมฺมุติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 91. สงฺฆุโปสถาทิปฺปเภทํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 92. อาปตฺติปฏิกมฺมวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 93. อาปตฺติอาวิกรณวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 94. สภาคาปตฺติปฏิกมฺมวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 95. อนาปตฺติปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 96. วคฺคาวคฺคสญฺญีปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 97. เวมติกปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 98. กุกฺกุจฺจปกตปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 99. เภทปุเรกฺขารปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 100. สีโมกฺกนฺติกเปยฺยาลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 101. ลิงฺคาทิทสฺสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 102. นานาสํวาสกาทีหิ อุโปสถกรณํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 103. นคนฺตพฺพวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 104. คนฺตพฺพวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 105. วชฺชนียปุคฺคลสนฺทสฺสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 106. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. วสฺสูปนายิกกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 107. วสฺสูปนายิกานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 108. วสฺสาเน จาริกาปฏิกฺเขปาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 109. สตฺตาหกรณียานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 110. ปญฺจนฺนํ อปฺปหิเตปิ อนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 111. สตฺตนฺนํ อปฺปหิเตปิ อนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 112. ปหิเตเยว อนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 113. อนฺตราเย อนาปตฺติวสฺสจฺเฉทวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 114. สงฺฆเภเท อนาปตฺติวสฺสจฺเฉทวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 115. วชาทีสุ วสฺสูปคมนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 116. วสฺสํ อนุปคนฺตพฺพฏฺฐานานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 117. อธมฺมิกกติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 118. ปฏิสฺสวทุกฺกฏาปตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 119. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ปวารณากฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 120. อผาสุกวิหาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 121. ปวารณาเภทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 122. ปวารณาทานานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 123. ญาตกาทิคฺคหณกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 124. สงฺฆปวารณาทิปฺปเภทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 125. อาปตฺติปฏิกมฺมวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 126. อาปตฺติอาวิกรณวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 127. สภาคาปตฺติปฏิกมฺมวิธิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 128. อนาปตฺติปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 129. วคฺคาวคฺคสญฺญีปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 130. เวมติกปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 131. กุกฺกุจฺจปกตปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 132. เภทปุเรกฺขารปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 133. สีโมตฺตนฺติกเปยฺยาลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 134. ทิวสนานตฺตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 135. ลิงฺคาทิทสฺสนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 136. นานาสํวาสกาทีหิ ปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 137. น คนฺตพฺพวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 138. คนฺตพฺพวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 139. วชฺชนียปุคฺคลสนฺทสฺสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 140. ทฺเววาจิกาทิปวารณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 141. ปวารณาฐปนํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 142. ถุลฺลจฺจยวตฺถุกาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 143. วตฺถุฐปนาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 144. ภณฺฑนการกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 145. ปวารณาสงฺคโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 146. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. จมฺมกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 147. โสณโกฬิวิสวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณสฺส ปพฺพชฺชา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 148. ทิคุณาทิอุปาหนปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 149. สพฺพนีลิกาทิปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 150. โอมุกฺกคุณงฺคุณูปาหนานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 151. อชฺฌาราเม อุปาหนปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 152. กฏฺฐปาทุกาทิปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 153. ยานาทิปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 154. อุจฺจาสยนมหาสยนปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 155. สพฺพจมฺมปฏิกฺเขโป [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 156. คิหิวิกตานุญฺญาตาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 157. โสณกุฏิกณฺณวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 158. มหากจฺจานสฺส ปญฺจวรปริทสฺสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 159. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. เภสชฺชกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 160. ปญฺจเภสชฺชกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 161. มูลาทิเภสชฺชกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 162. ปิลินฺทวจฺฉวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 163. คุฬาทิอนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 164. อนฺโตวุฏฺฐาทิปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 165. อุคฺคหิตปฏิคฺคหณา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 166. ปฏิคฺคหิตาทิอนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 167. สตฺถกมฺมปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 168. มนุสฺสมํสปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 169. หตฺถิมํสาทิปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 170. ยาคุมธุโคฬกานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 171. ตรุณปสนฺนมหามตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 172. เพลฏฺฐกจฺจานวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 173. ปาฏลิคามวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 174. สุนิธวสฺสการวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 175. โกฏิคาเม สจฺจกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 176. อมฺพปาลีวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 177. ลิจฺฉวีวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 178. สีหเสนาปติวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 179. กปฺปิยภูมิอนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 180. เมณฺฑกคหปติวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 181. ปญฺจโครสาทิอนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 182. เกณิยชฏิลวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 183. โรชมลฺลวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 184. วุฑฺฒปพฺพชิตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 185. จตุมหาปเทสกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 186. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. กถินกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 187. กถินานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 188. อาทายสตฺตกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 189. สมาทายสตฺตกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 190. อาทายฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 191. สมาทายฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 192. อาทายปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 193. สมาทายปนฺนรสกาทิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 194. วิปฺปกตสมาทายปนฺนรสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 195. อนาสาโทฬสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 196. อาสาโทฬสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 197. กรณียโทฬสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 198. อปวิลายนนวกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 199. ผาสุวิหารปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 200. ปลิโพธาปลิโพธกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 201. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. จีวรกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 202. ชีวกวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 203. เสฏฺฐิภริยาวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 204. พิมฺพิสารราชวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 205. ราชคหเสฏฺฐิวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 206. เสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 207. ปชฺโชตราชวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 208. สิเวยฺยกทุสฺสยุคกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 209. สมตฺติํสวิเรจนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 210. วรยาจนากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 211. กมฺพลานุชานนาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 212. ปํสุกูลปริเยสนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 213. จีวรปฏิคฺคาหกสมฺมุติกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 214. ภณฺฑาคารสมฺมุติอาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 215. จีวรรชนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 216. ฉินฺนกจีวรานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 217. ติจีวรานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 218. อติเรกจีวรกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 219. วิสาขาวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 220. นิสีทนาทิอนุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 221. ปจฺฉิมวิกปฺปนุปคจีวราทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 222. สงฺฆิกจีวรุปฺปาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 223. อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 224. คิลานวตฺถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 225. มตสนฺตกกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 226. นคฺคิยปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 227. กุสจีราทิปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 228. สพฺพนีลกาทิปฏิกฺเขปกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 229. วสฺสํวุฏฺฐานํ อนุปฺปนฺนจีวรกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 230. สงฺเฆ ภินฺเน จีวรุปฺปาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 231. ทุคฺคหิตสุคฺคหิตาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 232. อฏฺฐจีวรมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 233. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. จมฺเปยฺยกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 234. กสฺสปโคตฺตภิกฺขุวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 235. อธมฺเมน วคฺคาทิกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 236. ญตฺติวิปนฺนกมฺมาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 237. จตุวคฺคกรณาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 238. ปาริวาสิกาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 239. ทฺเวนิสฺสารณาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 240. อธมฺมกมฺมาทิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 241. อุปาลิปุจฺฉากถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 242. ตชฺชนียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 243. นิยสฺสกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 244. ปพฺพาชนียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 245. ปฏิสารณียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 246. อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 247. อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 248. อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 249. ตชฺชนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 250. นิยสฺสกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 251. ปพฺพาชนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 252. ปฏิสารณียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 253. อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 254. อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 255. อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 256. ตชฺชนียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 257. นิยสฺสกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 258. ปพฺพาชนียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 259. ปฏิสารณียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 260. อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 261. อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 262. อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 263. ตชฺชนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 264. นิยสฺสกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 265. ปพฺพาชนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 266. ปฏิสารณียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 267. อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 268. อปฺปฏิกมฺเม อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 269. อปฺปฏินิสฺสคฺเค อุกฺเขปนียกมฺมปฏิปฺปสฺสทฺธิกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 270. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. โกสมฺพกกฺขนฺธโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 271. โกสมฺพกวิวาทกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 272. ทีฆาวุวตฺถุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 273. พาลกโลณกคมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 274. ปาจีนวํสทายคมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 275. ปาลิเลยฺยกคมนกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 276. อฏฺฐารสวตฺถุกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 277. โอสารณานุชานนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 278. สงฺฆสามคฺคีกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 279. อุปาลิสงฺฆสามคฺคีปุจฺฉา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 280. ตสฺสุทฺทานํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]