เมนู

จริยาปิฏก,ปาฬิ

จริยาปิฏก,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • ขุทฺทกนิกาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จริยาปิฏกปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อกิตฺติวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. อกิตฺติจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สงฺขจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. กุรุราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. มหาสุทสฺสนจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. มหาโควินฺทจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. นิมิราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. จนฺทกุมารจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สิวิราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. เวสฺสนฺตรจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. สสปณฺฑิตจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. หตฺถินาควคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. มาตุโปสกจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ภูริทตฺตจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. จมฺเปยฺยนาคจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. จูฬโพธิจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. มหิํสราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. รุรุราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. มาตงฺคจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. ธมฺมเทวปุตฺตจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. อลีนสตฺตุจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. สงฺขปาลจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. ยุธญฺชยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ยุธญฺชยจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. โสมนสฺสจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. อโยฆรจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. ภิสจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. โสณปณฺฑิตจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. เตมิยจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. กปิราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. สจฺจตาปสจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. วฏฺฏโปตกจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. มจฺฉราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 11. กณฺหทีปายนจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 12. สุตโสมจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 13. สุวณฺณสามจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 14. เอกราชจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 15. มหาโลมหํสจริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]