เมนู

วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส
ทุติโย ภาโค
-------
อนุสฺสติกมฺมฏฺฐานนิทฺเทโส
อิทานิ อิโต อนนฺตราย มรณสฺสติยา ภาวนานิทฺเทโส
อนุปฺปตฺโต ฯ ตตฺถ มรณนฺติ เอกภวปริยาปนฺนสฺส ชีวิตินฺทฺริยสฺส
อุปจฺเฉโท ฯ ยมฺปเนตํ อรหนฺตานํ วฏฺฏทุกฺขสมุจฺเฉทสงฺขาตํ
สมุจฺเฉทมรณํ สงฺขารานํ ขณภงฺคสงฺขาตํ ขณิกมรณํ รุกฺโข
มโต โลหํ มตนฺติอาทีสุ สมฺมติมรณญฺจ น ตํ อิธ อธิปฺเปตํ ฯ
ยมฺปิ เจตํ อธิปฺเปตํ ตํ กาลมรณํ อกาลมรณนฺติ ทุวิธํ
โหติ ฯ ตตฺถ กาลมรณํ ปุญฺญกฺขเยน วา อายุกฺขเยน วา
อุภยกฺขเยน วา โหติ อกาลมรณํ กมฺมุปจฺเฉทกกมฺมวเสน ฯ
ตตฺถ ยํ วิชฺชมานายปิ อายุสนฺตานกปจฺจยสมฺปตฺติยา เกวลํ
ปฏิสนฺธิชนกสฺส กมฺมสฺส วิปกฺกวิปากตฺตา ปน1 มรณํ โหติ
อิทํ ปุญฺญกฺขเยน มรณํ นาม ฯ ยํ คติกาลาหาราทิสมฺปตฺติยา
อภาเวน อชฺชตนกาลปุริสานํ วิย วสฺสสตมตฺตปริมาณสฺส อายุโน
ขยวเสน มรณํ โหติ อิทํ อายุกฺขเยน มรณํ นาม ฯ ยมฺปน
ทูสิมารกลาพุราชาทีนํ วิย ตํขณํเยว ฐานา จาวนสมตฺเถน กมฺมุนา
1. ยุ. ปนสทฺโทยํ นตฺถิ ฯ