เมนู

ประโยค8 - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค),

ประโยค8 - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]