เมนู

วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส
ปฐโม ภาโค
----------
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
ปญฺหาพฺยากรณวณฺณนา
สีเล ปติฏฺฐาย นโร สปญฺโญ จิตฺตํ ปญฺญญฺจ ภาวยํ
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ1
อิติ หีทํ วุตฺตํ ฯ กสฺมา ปเนตํ วุตฺตํ ฯ
ภควนฺตํ กิร สาวตฺถิยํ วิหรนฺตํ รตฺติภาเค อญฺญตโร
เทวปุตฺโต อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน สํสยสมุคฺฆาตนตฺถํ
อนฺโตชฏา พหิชฏา ชฏาย ชฏิตา ปชา
ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉามิ โก อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ
อิมํ ปญฺหํ ปุจฺฉิ ฯ
ตสฺสายํ สงฺเขปตฺโถ ฯ ชฏาติ ตณฺหาย ชาลินิยา เอตํ อธิวจนํ ฯ
สา หิ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ เหฏฺฐูปริยวเสน ปุนปฺปุนํ อุปฺปชฺชนโต
สํสิพฺพนฏฺเฐน เวฬุคุมฺพาทีนํ สาขาชาลสงฺขาตา ชฏา วิยาติ ชฏา ฯ
สา ปเนสา สกปริกฺขารปรปริกฺขาเรสุ สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ
อชฺฌตฺติกายตนพาหิรายตเนสุ จ อุปฺปชฺชนโต อนฺโตชฏา พหิชฏาติ
วุจฺจติ ฯ ตาย เอวํ อุปฺปชฺชมานาย ชฏาย ชฏิตา ปชา ฯ ยถา
1. สํ. ส. 15/20 ฯ