เมนู

ประโยค8 - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค),

ประโยค8 - วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]