เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม ๕
พรรณนาความแห่งคาถาที่ ๙*
[๔๖๙] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๙ ดังนี้ : กิจมีการสำรวม
อินทรีย์เป็นต้น ชื่อว่า ตบะ. กิจมีการเว้นจากเมถุนเป็นต้น ชื่อว่า
พรหมจรรย์. การเห็นมรรคด้วยสามารถการตรัสรู้อริยสัจ ๔ ชื่อว่าอริย-
สัจจานทัสสนะ. การบรรลุหรือการพิจารณาเห็นพระนิพพานกล่าวคือ
พระอรหัตตผล ชื่อว่า นิพพานสัจฉิกิริยา. บทว่า เอตํ เป็นต้น
ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า "ตบะ ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็น
มรรคด้วยสามารถการตรัสรู้อริยสัจ ๑ การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑
กรรม ๔ อย่าง มีตบะเป็นต้นนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด." ความ
สังเขปในคาถาที่ ๙ นี้เท่านี้ ส่วนความพิสดารในคาถาที่ ๙ นี้
ดังต่อไปนี้ : -

* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๘ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.