เมนู

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 5,

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 5, [ปฐมปณฺณํ]