เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม 5
พรรณนาความแห่งคาถาที่ 9*
[469] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ 9 ดังนี้ : กิจมีการสำรวม
อินทรีย์เป็นต้น ชื่อว่า ตบะ. กิจมีการเว้นจากเมถุนเป็นต้น ชื่อว่า
พรหมจรรย์. การเห็นมรรคด้วยสามารถการตรัสรู้อริยสัจ 4 ชื่อว่าอริย-
สัจจานทัสสนะ. การบรรลุหรือการพิจารณาเห็นพระนิพพานกล่าวคือ
พระอรหัตตผล ชื่อว่า นิพพานสัจฉิกิริยา. บทว่า เอตํ เป็นต้น
ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า "ตบะ 1 พรหมจรรย์ 1 การเห็น
มรรคด้วยสามารถการตรัสรู้อริยสัจ 1 การทำพระนิพพานให้แจ้ง 1
กรรม 4 อย่าง มีตบะเป็นต้นนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด." ความ
สังเขปในคาถาที่ 9 นี้เท่านี้ ส่วนความพิสดารในคาถาที่ 9 นี้
ดังต่อไปนี้ : -

* พระมหาฉาย สุวฑฺฒโน ป. ธ. 8 วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.