เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม 3
พรรณาความแห่งคาถาที่* 5
[1] พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ 5. เจตนาเป็นเหตุให้ ชื่อว่า
ทาน. ความประพฤติ คือการทำซึ่งธรรม ชื่อว่าธรรมจริยา.
บทว่า ญาตกานํ ความว่า การสงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย
ของตน.
บทว่า อนวชฺชานิ ได้แก่ กรรมทั้งหลายมีอุโบสถกรรมเป็นต้น
ไม่มีโทษ คือบัณฑิตไม่นินทา ไม่ติเตียน.
บทว่า เอตํ ความว่า เทพดา ท่านจงถือว่า "ทาน 1 การ-
ประพฤติธรรม 1 การสงเคราะห์ญาติ 1 กรรมอันไม่มีโทษ 1 กรรม
4 อย่างมีทานเป็นต้นนี้ เป็นมงคลอย่างสูงสุด."
ความสังเขปในคาถาที่ 4 นี้ เท่านี้.
ส่วนความพิสดารในคาถาที่ 5 นี้ ดังต่อไปนี้ :-

* พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป. ธ. 7 วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. (บัดนี้เป็นสมเด็จพระญาณสังวร
ป. ธ. 9)