เมนู

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 3,

ประโยค5 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 3, [ปฐมปณฺณํ]