เมนู

มังคลัตถทีปนี แปล
เล่ม 1
ปณามคาถา*
[1] พระพุทธเจ้าพระองค์พระองค์ใด อันโลกเลื่องลือว่า
"เป็นมงคล ของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการ
ด้วยมงคล" เป็นผู้แสดงอรรถแห่งมงคล, ข้าพเจ้า
ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นมงคล.
พระธรรมใด อันโลกเลื่องลือว่า "เป็นมงคล ของ
ทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคล" ส่อง
อรรถแห่งมงคล, ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น
อันเป็นมงคล. พระสงฆ์ใด อันโลกเลื่องลือว่า "เป็น
มงคล ของทวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วย
นอบน้อมพระสงฆ์นั้น ผู้เป็นมงคล, ข้าพเจ้าขอ
ประฌาม (คือ ความนอบน้อม) ดีแล้ว แด่พระรัตน-
ตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้. ด้วย
อานุภาพแห่งประฌามนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้ยังอันตรายให้


* พระมหาทองคำ จนฺทูปโม ป. 7 (ภายหลังเป็น พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล