เมนู

ประโยค4 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1,

ประโยค4 - มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1, [ปฐมปณฺณํ]