เมนู

คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา
ยกศัพท์แปล ภาค 8

เรื่องปลากปิละ
1. 5/17 ตั้งแต่ อถ ภควา ตสฺมึ ขเณ สนนิปติตาย
เป็นต้นไป.
อถ ครั้งนั้น ภควา อ. พระผู้มีพระภาคเจ้า โอโลเกตฺวา ทรง
แลดูแล้ว จิตฺตวารํ ซึ่งวาระแห่งจิต ปริสาย ของบริษัท สนฺนิปติตาย
อันประชุมกันแล้ว ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น กเถตฺวา ตรัสแล้ว
กปิลสุตฺตํ ซึ่งกปิลสูตร สุตฺตนิปาเต ในสุตตนิบาตว่า
(ธีรา) อ.นักปราชญ์ ท. อาหุ กล่าวแล้ว เอตํ
ทุวิธกมฺมํ ซึ่งกรรมอันมีอย่างสองนี้ ธมฺมจริยํ คือ
ซึ่งการระพฤติซึ่งธรรม พฺรหฺมจริยํ คือ ซึ่งการ
ประพฤติอันประเสริฐ วสุตฺตมํ ว่าเป็นแก้วอันสูง
สุด อิติ ดังนี้เป็นต้น

เทเสตุํ เพื่ออันทรงแสดง ธมฺมํ ซึ่งธรรม ตํขณานุรูปํ อันสมควร