เมนู

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 8,

ประโยค3 - คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 8, [ปฐมปณฺณํ]