เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

อภิธมฺมปิฏเก

ธมฺมสงฺคณีปาฬิ

มาติกา

1. ติกมาติกา

[1] (ก) กุสลา ธมฺมาฯ

(ข) อกุสลา ธมฺมาฯ

(ค) อพฺยากตา ธมฺมาฯ

[2] (ก) สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมาฯ

(ข) ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมาฯ

(ค) อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมาฯ

[3] (ก) วิปากา ธมฺมาฯ

(ข) วิปากธมฺมธมฺมาฯ

(ค) เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมาฯ

[4] (ก) อุปาทิณฺณุปาทานิยา [อุปาทินฺนุปาทานิยา (สฺยา.)] ธมฺมาฯ

(ข) อนุปาทิณฺณุปาทานิยา ธมฺมาฯ

(ค) อนุปาทิณฺณอนุปาทานิยา [อนุปาทินฺนานุปาทานิยา (สฺยา.)] ธมฺมาฯ

[5] (ก) สํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา ธมฺมาฯ

(ข) อสํกิลิฏฺฐสํกิเลสิกา ธมฺมาฯ

(ค) อสํกิลิฏฺฐอสํกิเลสิกา [อสํกิลิฏฺฐาสํกิเลสิกา (สฺยา.)] ธมฺมาฯ