เมนู

ธมฺมสงฺคณี,ปาฬิ

ธมฺมสงฺคณี,ปาฬิ [ปฐมปณฺณํ]
 • อภิธมฺมปิฏเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมสงฺคณีปาฬิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. ติกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. ทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํโยชนโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฆโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โยคโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรามาสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทานโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิเลสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิฏฺฐิทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตฺตนฺติกทุกมาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. จิตฺตุปฺปาทกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปทภาชนี [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกฏฺฐาสวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญฺญตวาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกฺกนโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจกนโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตสฺโส ปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาริ อารมฺมณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสฬสกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกสิณํ โสฬสกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อภิภายตนานิ ปริตฺตานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตสฺโส ปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเว อารมฺมณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทมฺปิ อฏฺฐกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปมาณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตสฺโส ปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺเว อารมฺมณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปรมฺปิ อฏฺฐกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทมฺปิ อฏฺฐกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตีณิ วิโมกฺขานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาริ พฺรหฺมวิหารฌานานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสุภฌานํ โสฬสกฺขตฺตุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตฺตาริ อรูปฌานานิ array(อรูปชฺฌานานิ (สี. สฺยา.)) โสฬสกฺขตฺตุกานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตภูมกกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กามาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตฺตรกุสลํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธิกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญฺญตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญฺญตมูลกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปณิหิตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปณิหิตมูลกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีสติ มหานยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อธิปติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวาทส อกุสลานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อพฺยากตวิปาโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลวิปากปญฺจวิญฺญาณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลวิปากมโนธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลวิปากมโนวิญฺญาณธาตุโสมนสฺสสหคตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลวิปากมโนวิญฺญาณธาตุอุเปกฺขาสหคตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐมหาวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรวิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลกุตฺตรวิปาก-ปฐมมคฺควิปากา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธิกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธิกสุญฺญตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุญฺญตปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุทฺธิกอปฺปณิหิตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อปฺปณิหิตปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วีสติ มหานยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉนฺทาธิปเตยฺยสุทฺธิกปฏิปทา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉนฺทาธิปเตยฺยสุทฺธิกสุญฺญตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยาทิมคฺควิปาโก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสลวิปากอพฺยากตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสลวิปากปญฺจวิญฺญาณานิ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสลวิปากมโนธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อกุสลวิปากมโนวิญฺญาณธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อเหตุกกิริยาอพฺยากตํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยามโนธาตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยามโนวิญฺญาณธาตุโสมนสฺสสหคตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิริยามโนวิญฺญาณธาตุอุเปกฺขาสหคตา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สเหตุกกามาวจรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปาวจรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปาวจรกิริยา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. รูปกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาติกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาทสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รูปวิภตฺติ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทาภาชนียํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกนิทฺเทโส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉกฺกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาทสกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. นิกฺเขปกณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกนิกฺเขปํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกนิกฺเขปํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํโยชนโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฆโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โยคโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรามาสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทานโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิเลสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิฏฺฐิทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตฺตนฺติกทุกนิกฺเขปํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. อฏฺฐกถากณฺฑํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติกอตฺถุทฺธาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกอตฺถุทฺธาโร [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เหตุโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จูฬนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาสวโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํโยชนโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คนฺถโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โอฆโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โยคโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นีวรณโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรามาสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหนฺตรทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปาทานโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กิเลสโคจฺฉกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปิฏฺฐิทุกํ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]