เมนู

*เล่มที่ 48 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม อภิธมฺมฏฺฐกถา
ปญฺจปฺปกรณวณฺณนา
ธาตุกถาปกรณวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อารมฺภกถา
อฏฺฐารสหิ เภเทหิ วิภงฺคํ มารภญฺชโน
เทสยิตฺวา มหาวีโร ยํ ตสฺเสว อนนฺตรํ ฯ
อเทสยิ ธาตุกถํ ธาตุเภทปฺปกาสโน
ตสฺสตฺถํ ทีปยิสฺสามิ ตํ สุณาถ สมาหิตาติ ฯ

มาติกาวณฺณนา
สงฺคโห อสงฺคโหติอาทีนญฺหิ วเสน อิทํ ปกรณํ
จุทฺทสวิเธน วิภตฺตนฺติ วุตฺตํ ฯ ตํ สพฺพมฺปิ อุทฺเทสนิทฺเทสโต
ทฺวิธา ฐิตํ ฯ ตสฺส (๑) มาติกา อุทฺเทโส ฯ สา ปญฺจธา(๒) ฐิตา(๓)
นยมาติกา อพฺภนฺตรมาติกา นยมุขมาติกา ลกฺขณมาติกา
พาหิรมาติกาติ ฯ ตตฺถ สงฺคโห อสงฺคโห ฯเปฯ วิปฺปยุตฺเตน
สงฺคหิตํ อสงฺคหิตนฺติ อยํ จุทฺทสหิ ปเทหิ นิกฺขิตฺตา นยมาติกา
นาม ฯ อยญฺหิ อิมินา สงฺคหาทิเกน นเยน ธาตุกถายํ (๔) ธมฺมา
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ ๒. ม. สา ปญฺจวิธา ฯ ๓. ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ
# ๔. ม. ธาตุกถา ฯ