เมนู

อภิธมฺมฏฺฐกถา ปญฺจปกรณวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา.

อภิธมฺมฏฺฐกถา ปญฺจปกรณวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี),สยา. [ปฐมปณฺณํ]