เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
ปญฺจโม ภาโค
อนุโลมทุกตฺติกปฏฺฐานํ
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เหตุทุกกุสลตฺติกํ
ปฏิจฺจวาโร
[1] เหตุํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ
เหตุปจฺจยา: เหตุํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นเหตุ กุสโล ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล จ
นเหตุ กุสโล จ ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ นเหตุํ กุสลํ
ธมฺมํ ปฏิจฺจ นเหตุ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: นเหตุํ
กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา:
นเหตุํ กุสลํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล จ นเหตุ กุสโล จ
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ เหตุํ กุสลญฺจ นเหตุํ กุสลญฺจ
ธมฺมํ ปฏิจฺจ เหตุ กุสโล ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เหตุํ
กุสลญฺจ นเหตุํ กุสลญฺจ ธมฺมํ ปฏิจฺจ นเหตุ กุสโล ธมฺโม