เมนู

อภิ. ป.(5) อนุโลมปฏฺฐานํ,สยา.

อภิ. ป.(5) อนุโลมปฏฺฐานํ,สยา. [ปฐมปณฺณํ]