เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
ขุทฺทกปาโฐ
_____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ขุทฺทกปาเฐ สรณคมนํ
[๑] พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ฯ ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ ธมฺมํ
สรณํ คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ฯ ตติยมฺปิ พุทฺธํ
สรณํ คจฺฉามิ ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ตติยมฺปิ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ฯ
สรณคมนํ ๑ นิฏฺฐิตํ ฯ
__________
ขุทฺทกปาเฐ ทสสิกฺขาปทํ
[๒] ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ฯ
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ฯ อพฺรหฺมจริยา
เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ฯ มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ
สมาทิยามิ ฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ
#๑ สี. ม. สรณตฺตยํ ฯ