เมนู

สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา,สยา.

สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปาฐ-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา,สยา. [ปฐมปณฺณํ]