เมนู

มิลินฺทปญฺหา,

มิลินฺทปญฺหา, [ปฐมปณฺณํ]
  • ปณามคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พาหิรกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นามปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เถรสฺส ติกฺขปฏิญฺญาย ปญิโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อนฺตกายปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปพฺพชาปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฏิสนฺธิคหณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มนสิกาปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มนสิการลกฺขณปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สทฺธาลกฺขณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิริยลกฺขณปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สติลกฺขณปญฺโห ทฺวาทสฺม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สมาธิลกฺขณปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺญาลกฺขณปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นานาเอกกิจฺจกรณปญฺโห ปณฺณรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ธมฺมสนฺตติปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นปฺปฏิสนฺธิคหณชานนปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺญานิรุชฺฌนปญิโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปรินิพฺพานปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สุขเวทนาปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นามรูปปฏิสนฺธิคหณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปุน ปฏิสนฺธิคหณปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นามรูปปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทีฆมทฺธานปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อทฺธานปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปุริมโกฏิปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โกฏิยา ปุริมปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภวนฺตานํ สงฺขารานํ ชายนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เวทคูปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จกฺขุวิญฺญาณมโนวิญฺญาณปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ผสฺสลกฺขณปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เวทนาลกฺขณปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สญฺญาลกฺขณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เจตนาลกฺขณปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิญฺญาณลกฺขณปญฺโห ทฺวาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิตกฺกลกฺขณปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิจารลกฺขณปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มนสิการลกฺขณปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เอกภาวคตปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจายตนกมฺมนิพฺพตฺตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กมฺมนานาการณปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฏิกจฺเจววายามกรณปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปกติอคฺคิโต เนรยคฺคีนํ อุณฺหารปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐวีสณฺฐารกปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิโรธนิพฺพานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานลภนปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานสุขภาวชานนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธอตฺถินตฺถิภาวปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธานุตฺตรภาวปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธานุตฺตรภาวชานนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ธมฺมทิฏฺฐปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • น จ สงฺกมติ ปฏิสนฺธิหนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เวทคูปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ สงฺกมนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กมฺมผลอตฺถิภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุปฺปชฺชนชานนปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธนิทสฺสนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉฏฺฐวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กายอปฺปิยปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สมฺปตฺกาลปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พฺรหฺมจาริปญฺโห จตุตฺโก ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุปสมฺปนฺนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อสฺสุปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • รสปฏิสํเวทิปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺญาย ปติฏฺฐานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สํสารปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จิรกตสรณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สติอภิชานนปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สติอาการปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วสฺสสตปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อนาคตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทูรพฺรหฺมโลกปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พฺรหฺมโลเก กสฺมิรนครปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปรโลกคตนีลปีตาทิวณฺณคตปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มาตุกุจฺฉิปฏิสนฺธิปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตโพชฺฌงฺคปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปาปปุญฺญพหุตรปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ชานอชานปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุตฺตรกุรุปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทีฆอฏฺฐิกปญฺโห ทฺวาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อสฺสาสปสฺสาสปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สมุทฺทปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สุขุมเฉทนปญฺโห ปณฺณรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺญาวิเสสปญฺโห โสฬสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิญฺญาณาทีนํ นานตฺถภาวปญฺโห สตฺตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อรูปววตฺถภาวทุกฺกรปญฺโห อฏฺฐารสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุกฺกรปญฺโห เอกูนวีสติโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วิเสสปญฺโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โคตมีวตฺถทานปญฺโห ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เมณฺฑการมฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วชฺฌาวชฺฌปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธสฺส ภควโต สพฺพญฺญุภาวปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เทวทตฺตํ ปพฺพาชิตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อฏฺฐเหตุอฏฺฐปจฺจยามหาภูมิจาลปาตุภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สีวิรญฺโญ จกฺขุทานปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • คพฺภาวกฺกนฺติปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สทฺธมฺมนฺตรธานปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปตฺตปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตถาคตสฺส อุตฺตริกรณียาภาวปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อิทฺธิปาทพลทสฺสนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ขุทฺทานุขุทฺทกปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฐปนียาพฺยากรณปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตานํ มจฺจุโน ภายนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มจฺจุปาสามุตฺติกปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต ลาภนฺตรายญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตถาคตสฺส สพฺพสตฺตานํ หิตจรณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เสฏฺฐธมฺมปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตถาคตสฺส อเภชฺชปริสปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อชานนฺตสฺส ปาปกรณอปุญฺญปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต ภิกฺขุคณอเปกฺขภาวปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วตฺถคุยฺหนิทสฺสนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตถาคตสฺส ผรุสวาจา นตฺถีติปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • รุกฺขานํ อเจตนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทฺวินฺนํ ปิณฺฑปาตานํ มหปฺผลภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธปูชานุญฺญาตปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต ปาทปปฺปฏิกปติตปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • คาถาภิคีติโภชนทานกถาย กถเน ปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต ธมฺมเทสนาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธสฺส อาจริยานาจริยปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อคฺคานคฺคสมณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺถวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • วณฺณภณนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อหึสานิคฺคหปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภิกฺขุปณามปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • พุทฺธสพฺพญฺญูสยปณามปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อนิเกตานาลยกรณปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุทรสํยมปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ธมฺมวินยปฏิจฺฉนฺนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มุสาวาทครุลหุภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ยาจโยคปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อิทฺธิยา กมฺมวิปากพลวตรปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โพธิสตฺตสฺส ธมฺมตาปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อตฺตนิปาตนปญฺโห ตติโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เมตฺคานิสํสปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กุสลากุสฺลสมสมปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อมราเทวีปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ขีณาสวานํ อภายนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สนฺถวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต อปฺปาพาธปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อนุปฺปนฺนสนฺส มคฺคสฺส อุปฺปาทปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉฏฺฐวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฏิปทาโทสปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิปฺปปญฺจปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • คิหีอรหตฺตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โลมกสฺสปปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉทฺทนฺตโชติปาลอารพฺภปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฆฏีการปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ภควโต ราชปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทฺวินฺนํ พุทฺธานํ โลเก บุปฺปาทญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • คิหิปพฺพชิตสมฺมาปฏิปตฺติปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • หีนายาวตฺตนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • คิหิโน ปาราชิกชฺฌาปนฺนสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สมณทุสฺสีลคิหิทุสฺสีลปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุทกสฺส สตฺตชีวปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โลเก นตฺถิภาวปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อรหโต สติสมฺโมสปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานสฺส อตฺถิภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กมฺมชากมฺมชปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อฏฺฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ยกฺขานํ มรณภาวปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สิกฺขาปทอปญฺยาปนปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สุริยโรคภาวปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สุริยตปฺปปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เวสฺสนฺตรปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุกฺกรการิกปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กุสลากุสลานํ พลวาพลวปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เปตานํ อุทฺทิสสผลปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กุสลากุสลานํ มหนฺตามหนฺตภาวปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สุปินปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นวมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กาลากาลมรณปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปรินิพฺพุตานํ เจติเย ปาฏิหารปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เอกจฺจาเนกจฺจานํ ธมฺมาภิสมยปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานสฺส อทุกฺขมิสฺสภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานสจฺฉิกรณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นิพฺพานสฺสปฏฺฐานปญฺโห สตฺตโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อนุมานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ธุตงฺคปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อุปมาปญฺโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปฐมวคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทุติโย วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ตติโย วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จตุตฺโถ วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ปญฺจโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ฉฏฺโฐ วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สตฺตโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อฏฺฐโม วิคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • นวโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ทสโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • เอกาทสโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • โฆรสรวคฺโค ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • ลาวุลตาวคฺโค ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • จกฺกวตฺติวคฺโค ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • กุญฺชรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • สีหวคฺโค ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • มกฺกฏวคฺโค ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
  • อิสฺสตฺถสฺส ปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]