เมนู

มิลินฺทปญฺหา,

มิลินฺทปญฺหา, [ปฐมปณฺณํ]
 • ปณามคาถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พาหิรกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เถรสฺส ติกฺขปฏิญฺญาย ปญิโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนฺตกายปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปพฺพชาปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิสนฺธิคหณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิกาปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการลกฺขณปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺธาลกฺขณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิริยลกฺขณปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติลกฺขณปญฺโห ทฺวาทสฺม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมาธิลกฺขณปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาลกฺขณปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นานาเอกกิจฺจกรณปญฺโห ปณฺณรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมสนฺตติปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นปฺปฏิสนฺธิคหณชานนปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญานิรุชฺฌนปญิโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรินิพฺพานปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขเวทนาปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามรูปปฏิสนฺธิคหณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุน ปฏิสนฺธิคหณปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นามรูปปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆมทฺธานปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อทฺธานปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปุริมโกฏิปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โกฏิยา ปุริมปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภวนฺตานํ สงฺขารานํ ชายนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทคูปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺขุวิญฺญาณมโนวิญฺญาณปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ผสฺสลกฺขณปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทนาลกฺขณปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สญฺญาลกฺขณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เจตนาลกฺขณปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญฺญาณลกฺขณปญฺโห ทฺวาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิตกฺกลกฺขณปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิจารลกฺขณปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มนสิการลกฺขณปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกภาวคตปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจายตนกมฺมนิพฺพตฺตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมนานาการณปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิกจฺเจววายามกรณปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกติอคฺคิโต เนรยคฺคีนํ อุณฺหารปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐวีสณฺฐารกปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิโรธนิพฺพานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานลภนปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานสุขภาวชานนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธอตฺถินตฺถิภาวปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธานุตฺตรภาวปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธานุตฺตรภาวชานนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมทิฏฺฐปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • น จ สงฺกมติ ปฏิสนฺธิหนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวทคูปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ สงฺกมนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมผลอตฺถิภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปฺปชฺชนชานนปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธนิทสฺสนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กายอปฺปิยปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมฺปตฺกาลปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมจาริปญฺโห จตุตฺโก ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปสมฺปนฺนปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสุปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รสปฏิสํเวทิปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาย ปติฏฺฐานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํสารปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จิรกตสรณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติอภิชานนปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สติอาการปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วสฺสสตปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนาคตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทูรพฺรหฺมโลกปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมโลเก กสฺมิรนครปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรโลกคตนีลปีตาทิวณฺณคตปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มาตุกุจฺฉิปฏิสนฺธิปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตโพชฺฌงฺคปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาปปุญฺญพหุตรปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชานอชานปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุตฺตรกุรุปญฺโห เอกาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆอฏฺฐิกปญฺโห ทฺวาทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อสฺสาสปสฺสาสปญฺโห เตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมุทฺทปญฺโห จุทฺทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุขุมเฉทนปญฺโห ปณฺณรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺญาวิเสสปญฺโห โสฬสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิญฺญาณาทีนํ นานตฺถภาวปญฺโห สตฺตรสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรูปววตฺถภาวทุกฺกรปญฺโห อฏฺฐารสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺกรปญฺโห เอกูนวีสติโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วิเสสปญฺโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โคตมีวตฺถทานปญฺโห ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมณฺฑการมฺภกถา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วชฺฌาวชฺฌปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธสฺส ภควโต สพฺพญฺญุภาวปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เทวทตฺตํ ปพฺพาชิตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐเหตุอฏฺฐปจฺจยามหาภูมิจาลปาตุภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีวิรญฺโญ จกฺขุทานปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คพฺภาวกฺกนฺติปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สทฺธมฺมนฺตรธานปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปตฺตปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตสฺส อุตฺตริกรณียาภาวปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิปาทพลทสฺสนปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขุทฺทานุขุทฺทกปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฐปนียาพฺยากรณปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตานํ มจฺจุโน ภายนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มจฺจุปาสามุตฺติกปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต ลาภนฺตรายญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตสฺส สพฺพสตฺตานํ หิตจรณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เสฏฺฐธมฺมปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตสฺส อเภชฺชปริสปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชานนฺตสฺส ปาปกรณอปุญฺญปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต ภิกฺขุคณอเปกฺขภาวปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติยวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วตฺถคุยฺหนิทสฺสนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตถาคตสฺส ผรุสวาจา นตฺถีติปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • รุกฺขานํ อเจตนปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวินฺนํ ปิณฺฑปาตานํ มหปฺผลภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธปูชานุญฺญาตปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต ปาทปปฺปฏิกปติตปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คาถาภิคีติโภชนทานกถาย กถเน ปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต ธมฺมเทสนาย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธสฺส อาจริยานาจริยปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคฺคานคฺคสมณปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺถวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • วณฺณภณนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อหึสานิคฺคหปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภิกฺขุปณามปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พุทฺธสพฺพญฺญูสยปณามปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนิเกตานาลยกรณปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทรสํยมปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธมฺมวินยปฏิจฺฉนฺนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มุสาวาทครุลหุภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยาจโยคปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิทฺธิยา กมฺมวิปากพลวตรปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โพธิสตฺตสฺส ธมฺมตาปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺตนิปาตนปญฺโห ตติโย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เมตฺคานิสํสปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลากุสฺลสมสมปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมราเทวีปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ขีณาสวานํ อภายนปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สนฺถวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต อปฺปาพาธปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุปฺปนฺนสนฺส มคฺคสฺส อุปฺปาทปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺฐวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฏิปทาโทสปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิปฺปปญฺจปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิหีอรหตฺตปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลมกสฺสปปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉทฺทนฺตโชติปาลอารพฺภปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฆฏีการปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ภควโต ราชปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทฺวินฺนํ พุทฺธานํ โลเก บุปฺปาทญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิหิปพฺพชิตสมฺมาปฏิปตฺติปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • หีนายาวตฺตนปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • คิหิโน ปาราชิกชฺฌาปนฺนสฺส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สมณทุสฺสีลคิหิทุสฺสีลปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทกสฺส สตฺตชีวปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลเก นตฺถิภาวปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อรหโต สติสมฺโมสปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานสฺส อตฺถิภาวปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กมฺมชากมฺมชปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ยกฺขานํ มรณภาวปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิกฺขาปทอปญฺยาปนปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุริยโรคภาวปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุริยตปฺปปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เวสฺสนฺตรปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุกฺกรการิกปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลากุสลานํ พลวาพลวปญฺโห สตฺตโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เปตานํ อุทฺทิสสผลปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุสลากุสลานํ มหนฺตามหนฺตภาวปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุปินปญฺโห ทสโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวมวคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กาลากาลมรณปญฺโห ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรินิพฺพุตานํ เจติเย ปาฏิหารปญฺโห ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกจฺจาเนกจฺจานํ ธมฺมาภิสมยปญฺโห ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานสฺส อทุกฺขมิสฺสภาวปญฺโห จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานสจฺฉิกรณปญฺโห ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิพฺพานสฺสปฏฺฐานปญฺโห สตฺตโม [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุมานปญฺโห อฏฺฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ธุตงฺคปญฺโห นวโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุปมาปญฺโห [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐมวคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติโย วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติโย วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุตฺโถ วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปญฺจโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉฏฺโฐ วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สตฺตโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อฏฺฐโม วิคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นวโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เอกาทสโม วคฺโค ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โฆรสรวคฺโค ปฐโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลาวุลตาวคฺโค ทุติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺกวตฺติวคฺโค ตติโย ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กุญฺชรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีหวคฺโค ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มกฺกฏวคฺโค ฉฏฺโฐ ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อิสฺสตฺถสฺส ปญฺโห ปญฺจโม ฯ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]