เมนู

มิลินฺทปญฺหา

ปณามคาถา


จริยา สพฺพโลกสฺส หิตา ยสฺส มเหสิโน
อจินฺตยานุภาวํปิ วนฺเท โลกคฺคนายกํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เยน นียนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆนฺตํ ปุญฺญกฺเขตฺตมนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนา ชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตยํ
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหนฺตสฺส เตชสา ฯ
ยํ มิลินฺทปกรณํ ปุจฺฉพฺยากรณสชฺชิตํ
สุณาถ นิปุเณ ปญฺเห ตํ สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ

พาหิรกถา


เตน โข ปน สมเยน พุทฺโธ ภควา มหาปรินิพฺพานสมเย กุสินารายํ คนฺตฺวาน
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อถ โข ภควา อนิจฺจาทิธมฺเมน สพฺพสตฺตานํ สํเวคํ
อุปฺปาเทนฺโต อนุปาทิสสาย นิพฺพานธาตุยา นิพฺพานาการํ ทสฺเสนฺโต กุสินารายํ มลฺลานํ
นทิยา อุปวตฺตเนน ยมกสาลานมนฺตเร อุตฺตรสีสเก ปลฺลงฺเก นิปนฺโน ภิกฺขูนเมตทโวจ
อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว สพฺเพ สงฺขารา ขยวยธมฺมา อปฺปมาเทน