เมนู

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 3,

ประโยค7 - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค 3, [ปฐมปณฺณํ]