เมนู

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค),

ประโยค7 - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ทุติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]