เมนู

สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย
มหาวิภงฺควณฺณนาย ทุติโย ภาโค

เตรสกณฺฑวณฺณนา
ยํ ปาราชิกกณฺฑสฺส สงฺคีตํ สมนนฺตรํ
ตสฺส เตรสกสฺสาย- มปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
เสยฺยสโก อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรตีติ เอตฺถ ฯ อายสฺมาติ
ปิยวจนํ ฯ เสยฺยสโกติ ตสฺส ภิกฺขุโน นามํ ฯ อนภิรโตติ วิกฺขิตฺต-
จิตฺโต กามราคปริฬาเหน ปริทยฺหมาโน น ปน คิหิภาวํ ปฏฐย-
มาโน ฯ โส เตน กิโส โหตีติ โส เสยฺยสโก เตน อนภิรตภาเวน
กิโส โหติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อุทายีติ เอตฺถ ฯ อุทายีติ
ตสฺส เถรสฺส นามํ ฯ อยํ หิ เสยฺยสกสฺส อุปชฺฌาโย โลลุทายิ
นาม ภนฺตมิคสปฏิภาโค นิทฺทารามตาทิมนุยุตฺตานํ อญฺญตโร
โลลภิกฺขุ ฯ กจฺจิ โน ตฺวนฺติ กจฺจิ นุ ตฺวํ ฯ ยาวทตฺถํ
ภุญฺชาติ อาทีสุ ยาวตา อตฺโถ ยาวทตฺถํ ฯ อิทํ วุตฺตํ โหติ
ยาวตา เต โภชเนน อตฺโถ ยตฺตกํ ตฺวํ อิจฺฉสิ ตตฺตกํ ภุญฺช