เมนู

ประโยค3 - อันตรคาถาธรรมบทแปล,

ประโยค3 - อันตรคาถาธรรมบทแปล, [ปฐมปณฺณํ]