เมนู

อันตรคาถา
ใน
พระธัมมปทัฏฐกถา

ปณามคาถา*
มหาโมหตโมนทฺเธ โลเก ลกนฺตทสฺสินา
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต ชลิโต ชลิติทฺธินา
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต
สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลึ
" ตํ ตํ กรณมาคมฺม ธมฺมา ธมฺเมสุ โกวิโท
มฺปนฺนสทฺธมปโท สตฺถา ธมฺมปทํ สุภํ
เทเสสิ กรุณาเวค- สมุสฺสาหิตมานโส
ยํ เว เทวมนุสฺสานํ ปีติปาโมชฺชวฑฺฒนํ
ปรมฺปราภตา ตสฺส นิปุณา อตฺถวณฺณนา,
ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ ทีปภาสาย สณฺฐิตา
น สายติ เสสานํ สตฺตานํ หิตสมฺปทํ,
อปฺเปวนาม สาเธยฺย สพฺพโลกสฺส สา หิตํ "
อิติ อาสึสมาเนน ทนฺเต สมจารินา
กุมารกสฺสเปนาหํ เถเรนน ถิรเจตสา


* ธมฺ. 1/1-2