เมนู

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5,

ประโยค3 - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5, [ปฐมปณฺณํ]