เมนู

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺตโม ภาโค),

ประโยค3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (สตฺตโม ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]