เมนู

18. มลวคฺควณฺณนา

1. โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ. (181)
" ปณฺฑุปลาโสว ทานิสีติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอกํ โคฆาตกปุตฺตํ อารพฺภ กเถสิ.
สาวตฺถิยํ กิเรโก โคฆาตโก คาโว วธิตฺวา วรมํสานิ
คเหตฺวา ปจาเปตฺวา ปุตฺตทาเรน สทฺธึ นิสีทิตฺวา มํสญฺจ1 ขาทติ
มูเลน จ วิกฺกีณาติ. โส เอวํ ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ โคฆาตกกมฺมํ
กโรนฺโต ธูรวิหาเร วิหรนฺตสฺส สตฺถุโน เอกทิวสํ กฏจฺฉุมตฺตมฺปิ
ยาคุํ วา ภตฺตํ วา น อทาสิ. โส วินา มํเสน ภตฺตํ น ภุญฺชติ.
โส เอกทิวสํ ทิวสภาเค มํสํ วิกฺกีณิตฺวา, อตฺตโน อตฺถาย ปจิตุํ
เอกํ มํสขณฺฑํ ภริยาย2 ทตฺวา นหายิตุํ อคมาสิ. อถสฺส สหายโก
เคหํ อาคนฺตฺวา ภริยํ อาห "โถกํ เม วิกฺกีณิยมํสํ เทหิ, เคเห
เม ปาหุนโก อาคโตติ. "นตฺถิ วิกฺกีณิยมํสํ, สหายโก เต มํสํ
วิกฺกีณิตฺวา อิทานิ นหายิตุํ คโตติ. "มา เอวํ กริ, สเจ มํสขณฺฑํ
อตฺถิ; เทหีติ. "สหายกสฺส เต นิกฺขิตฺตํ มํสขณฺฑํ ฐเปตฺวา อญฺญํ
มํสํ นตฺถีติ. โส "สหายกสฺส เม อตฺถาย ฐปิตมํสโต อญฺญํ
นตฺถิ; โส จ วินา มํเสน น ภุญฺชติ, นายํ ทสฺสตีติ สามํ ตํ
มํสํ คเหตฺวา ปกฺกามิ. โคฆาตโกปิ นหาตฺวา อาคโต, ตาย
1. ยุ. สามํ จ. 2. สี. ยุ. "ภริยายาติ นตฺถิ.