เมนู

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค),

ประโยค2 - ธมฺมปทฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค), [ปฐมปณฺณํ]