เมนู

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณี สมาสและตัทธิต,

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณี สมาสและตัทธิต, [ปฐมปณฺณํ]