เมนู

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 7 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 1,สยา.

พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 7 มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 1,สยา. [ปฐมปณฺณํ]