เมนู

พระอภิธรรมปิฎก
เล่ม 7
มหาปัฏฐานปกรณ์ ภาค 1
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
มาติกานิกเขปวาร
[1] ปัจจัย 24
1. เหตุปัจจัย
2. อารัมมณปัจจัย
3. อธิปติปัจจัย
4. อนันตรปัจจัย
5. สมนันตรปัจจัย
6. สหชาตปัจจัย
7. อัญญมัญญปัจจัย
8. นิสสยปัจจัย
9. อุปนิสสยปัจจัย
10. ปุเรชาตปัจจัย
11. ปัจฉาชาตปัจจัย
12. อาเสวนปัจจัย
13. กัมมปัจจัย
14. วิปากปัจจัย
15. อาหารปัจจัย