เมนู

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี 2),สยา.

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา (สทฺธมฺมปกาสินี 2),สยา. [ปฐมปณฺณํ]