เมนู

เล่มที่ 41 หน้า 1

สทฺธมฺมปกาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ปฎิสมฺภิทามคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ทิฏฺฐิกถาวณฺณนา

อสฺสาททิฏฺฐินิทฺเทสวณฺณนา
อิทานิ ญาณกถานนฺตรํ กถิตาย ทิฏฺฐิกถาย อนุปุพฺพ-
อนุวณฺณนา (1) อนุปฺปตฺตา ฯ อยํ หิ ทิฏฺฐิกถา ญาณกถาย
กตญาณปริจยสฺส สมธิคตสมฺมาทิฏฺฐิสฺส มิจฺฉาทิฏฺฐิมลวิโสธนา
สุกรา โหติ สมฺมาทิฏฺฐิ จ สุปริสุทฺธา โหตีติ ญาณกถานนฺตรํ
กถิตา ฯ
ตตฺถ กา ทิฏฺฐีติอาทิกา ปุจฺฉา กา ทิฏฺฐีติ อภินิเวส-
ปรามาโส ทิฏฺฐีติอาทิกํ ปุจฺฉิตปุจฺฉาย วิสฺสชฺชนํ กถํ อภินิเวส-
ปรามาโส ทิฏฺฐีติอาทิโก วิสฺสชฺชิตวิสฺสชฺชนสฺส วิตฺถารนิทฺเทโส
สพฺพาว ตา ทิฏฺฐิโย อสฺสาททิฏฺฐิโยติอาทิกา ทิฏฺฐิสุตฺต-
สํสนฺทนาติ เอวมิเม จตฺตาโร ปริจฺเฉทา ฯ
ตตฺถ ปุจฺฉาปริจฺเฉเท ตาว กา ทิฏฺฐีติ ธมฺมปุจฺฉา
สภาวปุจฺฉา ฯ
กติ ทิฏฺฐิฏฺฐานานีติ เหตุปุจฺฉา ปจฺจยปุจฺฉา กิตฺตกานิ
#1. กตฺถจิ. อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ