เมนู

สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค,สยา.

สุตฺต ขุ. ปฏิสมฺภิทามคฺโค,สยา. [ปฐมปณฺณํ]