เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
ปฏิสมฺภิทามคฺโค
_______
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
มาติกา
โสตาวธาเน ปญฺญา สุตมเย ญาณํ สุตฺวาน สํวเร ปญฺญา
สีลมเย ญาณํ สํวริตฺวา 1 สมาทหเน ปญฺญา สมาธิภาวนามเย
ญาณํ ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐิติญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ
ธมฺมานํ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน
ญาณํ ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา
อุทยพฺพยานุปสฺสเน ญาณํ อารมฺมณํ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน
ปญฺญา วิปสฺสเน ญาณํ ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํ
มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญฺญา สงฺขารุเปกฺขาสุ 2 ญาณํ
พหิทฺธาวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา โคตฺรภุญาณํ ทุภโตวุฏฺฐานวิวฏฺฏเน
ปญฺญา มคฺเค ญาณํ ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิปญฺญา ผเล
#1 สี. สํวเร ฐตฺวา ฯ 2 สี. สงฺขารุเปกฺเขสุ ฯ