เมนู

สุตฺต องฺ. (5):ทสก-เอกาทสกนิปาตา,สยา.

สุตฺต องฺ. (5):ทสก-เอกาทสกนิปาตา,สยา. [ปฐมปณฺณํ]