เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ปญฺจโม ภาโค
___________
ทสกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปฐมปณฺณาสโก
อานิสํสวคฺโค ปฐโม
[1] เอวมฺเม สุตํ ฯ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ
เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺตํ นิสีทิ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ
เอตทโวจ กิมตฺถิยานิ ภนฺเต กุสลานิ สีลานิ กิมานิสํสานีติ ฯ
อวิปฺปฏิสารตฺถานิ โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อวิปฺปฏิสารานิสํสานิ 1 ฯ
อวิปฺปฏิสาโร ปน ภนฺเต กิมตฺถิโย กิมานิสํโสติ ฯ อวิปฺปฏิสาโร โข
อานนฺท ปามุชฺชตฺโถ ปามุชฺชานิสํโส 2 ฯ ปามุชฺชํ 3 ปน ภนฺเต กิมตฺถิยํ
กิมานิสํสนฺติ ฯ ปามุชฺชํ โข อานนฺท ปีตตฺถํ ปีตานิสํสํ 4 ฯ ปีติ ปน ภนฺเต
กิมตฺถิยา กิมานิสํสาติ ฯ ปีติ โข อานนฺท ปสฺสทฺธตฺถา
ปสฺสทฺธานิสํสา 5 ฯ ปสฺสทฺธิ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยา กิมานิสํสาติ ฯ ปสฺสทฺธิ
#1-2-4-5 ม. ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ 3 ปาโมชฺชนฺติปิ ปาโฐ ฯ