เมนู

สาสนวํส

สาสนวํส [ปฐมปณฺณํ]
 • สาสนวํสปฺปทีปิกา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตตฺรายํมาติกา – [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 1. นวฏฺฐานาคตสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 2. สีหฬทีปิกสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 3. สุวณฺณภูมิสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 4. โยนกรฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 5. นววาสีรฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 6. อปรนฺตรฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 7. กสฺมิรคนฺธารรฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 8. มหิํสกรฏฺฐสฺสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 9. มหารฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • 10. จินรฏฺฐสาสนวํสกถามคฺโค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]