เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สาสนวํสปฺปทีปิกา

พุทฺธํ สุมาลี ทฺวิปทุตฺตโม ตโม,

หนฺตฺวาน โพเธสิธ ปงฺกชํ กชํ;

มคฺคคฺคเสลมฺหิ สุญฏฺฐิโต ฐิโต,

โส มํ จิรํ ปาตุ สุขํ สทา สทาฯ

สีหฬทฺทีปโตเยว,

อาคเตหิ ทิสนฺตเร;

ภิกฺขูหิ ยาจิโต กสฺสํ,

สาสฺนวํสปฺปทีปิกํฯ

กามญฺจ โปราเณหิ ยา,

สาสฺนวํสปฺปทิปิกา;

วิตฺถาร วาจนามคฺคา,

วิรจิตา วินิจฺฉยาฯ