เมนู

ทีฆนิกาย (ปุ-วิ)

ทีฆนิกาย (ปุ-วิ) [ปฐมปณฺณํ]
 • สุตฺตนฺตปิฏเก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทีฆนิกาเย [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สีลกฺขนฺธวคฺคสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํคายนสฺส ปุจฺฉา วิสฺสชฺชนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • พฺรหฺมชาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อนุสนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปฐม อนุสนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทุติย อนุสนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ตติย อนุสนฺเธ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุตฺตนิเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สามญฺญผลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชาตสตฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ฉราชีวก [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชาตสตฺตุ [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชาตสตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปูรณกสฺสป อยูวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปูรณกสฺสปวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มกฺขลิโคสาล อยูวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มกฺขลิโคสาลวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชิตเกสกมฺพลวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อชิตเกสกมฺพล [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกุธกจฺจายนวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปกุธกจฺจายนวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคณฺฐนาฏปุตฺตวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • นิคณฺฐวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิญฺจญฺญวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ติตฺถิอยูวาท [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อมฺพฏฺฐสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โสณทณฺฑสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • กูฏทนฺตสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาลิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชาลิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสีหนาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โปฏฺฐปาทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สุภสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เกวฏฺฏสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • โลหิจฺจสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • เตวิชฺชสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปทานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหานิทานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาปรินิพฺพานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชราสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อตฺตทีป ธมฺมเทสนา [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จตุมหาปเทส [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สํเวค [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสุทสฺสนสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปรินิพฺพานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ชนวสภสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาโควินฺทสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสมยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สกฺกปญฺหสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • มหาสติปฏฺฐานสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปายาสิสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อุทุมฺพริกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • จกฺกวตฺติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อคฺคญฺญสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ปาสาทิกสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ลกฺขณสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สิงฺคาลสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • อาฏานาฏิยสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • สงฺคีติสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]
 • ทสุตฺตรสุตฺต [ปฐมปณฺณํ] [สกลวตฺถุ] [ปริวตฺติกํ]