เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ชาตก-อฏฺฐกถา

(ปฐโม ภาโค)

คนฺถารมฺภกถา

ชาติโกฏิสหสฺเสหิ , ปมาณรหิตํ หิตํ;

โลกสฺส โลกนาเถน, กตํ เยน มเหสินาฯ

ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา, กตฺวา ธมฺมสฺส จญฺชลิํ;

สงฺฆญฺจ ปติมาเนตฺวา, สพฺพสมฺมานภาชนํฯ

นมสฺสนาทิโน อสฺส, ปุญฺญสฺส รตนตฺตเย;

ปวตฺตสฺสานุภาเวน, เฉตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเวฯ

ตํ ตํ การณมาคมฺม, เทสิตานิ ชุตีมตา;

อปณฺณกาทีนิ ปุรา, ชาตกานิ มเหสินาฯ

ยานิ เยสุ จิรํ สตฺถา, โลกนิตฺถรณตฺถิโก;

อนนฺเต โพธิสมฺภาเร, ปริปาเจสิ นายโกฯ

ตานิ สพฺพานิ เอกชฺฌํ, อาโรเปนฺเตหิ สงฺคหํ;

ชาตกํ นาม สงฺคีตํ, ธมฺมสงฺคาหเกหิ ยํฯ

พุทฺธวํสสฺส เอตสฺส, อิจฺฉนฺเตน จิรฏฺฐิติํ;

ยาจิโต อภิคนฺตฺวาน, เถเรน อตฺถทสฺสินา