เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

พุทฺธวํส-อฏฺฐกถา

คนฺถารมฺภกถา

อนนฺตญาณํ กรุณาลยํ ลยํ, มลสฺส พุทฺธํ สุสมาหิตํ หิตํ;

นมามิ ธมฺมํ ภวสํวรํ วรํ, คุณากรญฺเจว นิรงฺคณํ คณํ

ปญฺญาย เสฏฺโฐ ชินสาวกานํ, ยํ ธมฺมเสนาปติ ธมฺมราชํ;

อปุจฺฉิ สตฺถารมปารปารคุํ, นิรงฺคณํ ญาติคณสฺส มชฺเฌฯ

สุพุทฺธวํเสนิธ พุทฺธวํโส, วิสุทฺธวํเสน วินายเกน;

หตาวกาเสน ปกาสิโต โย, สมาธิวาเสน ตถาคเตนฯ

ยาวชฺชกาลา อวินาสยนฺตา, ปาฬิกฺกมญฺเจว จ ปาฬิยตฺถํ;

กถานุสนฺธิํ สุคตสฺส ปุตฺตา, ยถาสุตํเยว สมาหริํสุฯ