เมนู

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 83. ปิฏฐิทุกะ 1. เหตุทุกะ
... อาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ
ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
อธิปติปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อาเสวนปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาระ (ย่อ)

69. อุปาทานโคจฉกทุกะ 1. เหตุทุกะ
[88] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ

เหตุปัจจัย มี 3 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 3 วาาระ (ย่อ)

75. กิเลสโคจฉกทุกะ 1. เหตุทุกะ
[89] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาาระ (ย่อ)

83. ปิฏฐิทุกะ 1. เหตุทุกะ
[90] ... อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ)

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :837 }


พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม [ทุกทุกปัฏฐาน] 83. ปิฏฐิทุกะ 1. เหตุทุกะ

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาาระ (ย่อ)

[91] ... อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็นเหตุ
ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่งเป็น
เหตุ ... (ย่อ)
[92] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่ง
เป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่ง
เป็นเหตุ ... (ย่อ)
[93] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3 ซึ่ง
เป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหาณด้วยมรรคเบื้องบน 3
ซึ่งเป็นเหตุ ... (ย่อ)

เหตุปัจจัย มี 2 วาระ ฯลฯ
วิปากปัจจัย มี 1 วาระ ฯลฯ
อวิคตปัจจัย มี 2 วาาระ (ย่อ)

[94] ... อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 2 วาระ)
... อาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ
... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ (ทุกปัจจัยมีปัจจัย
ละ 2 วาระ)
... อาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นเหตุ ฯลฯ

{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : 44 หน้า :838 }